ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

1. การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์  โดยผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเท่านั้น

4. “คุกกี้ (cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์เราได้สร้างขึ้นสำหรับดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้เพื่อการเข้าเว็บไซต์ โดยคุกกี้หรือไฟล์ข้อความดังกล่าวจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

สินค้าหมด ชั่วคราว กรอกรายละเอียด หากต้องการให้แจ้งตื่นเมื่อมีสินค้า
Name
Email
Phone
Comments