นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


1. คำจำกัดความ

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

“เรา” หมายถึง พิกกะบิต

“พิกกะบิต” หมายถึง ร้านพิกกะบิต

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.piggabit.com เราเป็นผู้ให้บริการทั้งในปัจจุบันและที่เราได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือพัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


2. ข้อสงวนสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านรับทราบ เข้าใจ และยอมรับตกลงว่า เราตระหนักถึงความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เรายังคงสามารถแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของเรา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ของเราผ่านเว็บไซต์ รวมตลอดทั้งเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่เราโดยตรงในขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส สถานที่ตั้งหรือภูมิลำเนา เลขที่บัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ และ/หรือ จากการที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ และ/หรือ จากการรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เช่น ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลระบุตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ (Browser) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้


4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 เพื่อการระบุและยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการต่างๆ ของเรา

4.3 เพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ และ/หรือ จัดให้มีการสุ่มตรวจ หรือทดสอบโดยบุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หรือเพื่อการอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา

4.4 เพื่อการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราแก่ท่าน

4.5 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งไม่จำกัดแต่เฉพาะทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

4.6 เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษา วิจัย รวบรวมจัดทำสถิติ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของเราแก่ท่าน


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์ของเราแก่ท่าน ซึ่งท่านรับทราบและยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งบุคคลซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (“ผู้สนับสนุน”) อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้


สินค้าหมด ชั่วคราว กรอกรายละเอียด หากต้องการให้แจ้งตื่นเมื่อมีสินค้า
Name
Email
Phone
Comments