การรับประกันสินค้า

วิธีตรวจเช็คประกัน


สินค้าที่มีการรับประกัน จะมีสติ๊กเกอร์รับประกันระบุ วัน / เดือน / ปี วันเริ่มต้นประกัน และ จำนวนปี ที่ตัวอุปกรณ์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


สติ๊กเกอร์ “รับประกัน” ต้องไม่มีรอย ฉีกขาด หรือ ผิดลักษณะไปจากเดิม นอกนั้นให้ถือว่า หมดประกัน

สินค้าที่อยู่นอกเหนือ “การรับประกัน” มีดังนี้

1. สินค้าที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ลมพายุ, ฟ้าผ่า, ไฟตก, ไฟเกิน เป็นต้น
2. สินค้า มีรอยไหม้ บนแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์
3. สินค้าเสียหายเกิดจากสัตว์ เช่น มด หรือแมลง ต่างๆ เป็นต้น
4. สินค้าที่เสียหายโดยการประมาทของผู้ใช้ เช่น การตกหล่นจนทำให้เกิดความเสียหาย, การนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท เป็นต้น
สินค้าหมด ชั่วคราว กรอกรายละเอียด หากต้องการให้แจ้งตื่นเมื่อมีสินค้า
Name
Email
Phone
Comments